• شعبه 1:تن پویان مرکزی
 • خیابان کاشانی حدفاصل سه راه میر داماد و چهاراه وفایی تلفن 03132358414
 • سانس بانوان: 8 صبح الی 13
 • سانس آقایان:13 الی 24 (پنجشنبه ها تا ساعت 8 شب)
 • جمعه ها از ساعت 11 الی 14
 • شعبه 2: تن پویان اختصاصی بانوان
 • خیابان مسجد سید ابتدای خیابان پنج رمضان تلفن 03133447344
 • اختصاصی بانوان 8 صبح الی 9  شب 
 • سانس ویژه یوگا ساعت 7 صبح
 • شعبه 3: تن پویان شعبه 3
 • چهاراه آل محمد ابتدای خیابان آل محمد جنوبی تلفن 03134540030
 • سانس بانوان: 8 صبح الی 19
 • سانس آقایان: 19 الی 24
 • شعبه 4:باشگاه خانوادگی پردیس 1&2
 • شهرک امیر حمزه کندرو اتوبان میثمی جنب شهرداری منطقه 13 
 • سانس بانوان: 8 صبح الی 9 شب تلفن  03137777551
 • سانس آقایان: 8 صبح الی 11 شب  تلفن 03137761422